ارایه مقاله جهانی در دانشگاه ارومیه

ارایه مقاله جهانی در دانشگاه ارومیه

زمان دریافت خبر: جمعه ۱۴ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۴۶

منبع خبر:

طبقه بندی:

برای اولین بار مقاله جهانی مدلهای نظری انتقال بار غیر خطی در دی ان ا در دانشگاه صنعتی ارومیه ارائه شد

ارایه مقاله جهانی در دانشگاه ارومیه