ایران حمله به عزاداران حسینی در شهرهای مختلف نیجریه را محکوم کرد

ایران حمله به عزاداران حسینی در شهرهای مختلف نیجریه را محکوم کرد
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حمله به عزاداران حسینی در شهرهای مختلف نیجریه را قویا محکوم کرد.

ایران حمله به عزاداران حسینی در شهرهای مختلف نیجریه را محکوم کرد