خیانتی به ملت ایران با پیوستن به FATF تحمیل خواهد شد/ FATF از لایه‌های پنهان برجام است

خیانتی به ملت ایران با پیوستن به FATF تحمیل خواهد شد/ FATF از لایه‌های پنهان برجام است
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: خیانتی به ملت ایران با پیوستن به FATF تحمیل خواهد شد و این توافق‌نامه از لایه‌های پنهان برجام است.

خیانتی به ملت ایران با پیوستن به FATF تحمیل خواهد شد/ FATF از لایه‌های پنهان برجام است