دانشجویان پاسوز شعله دعواهای برادرانه!/ بل‌بشو در زیرنظام‌های آموزش عالی و عجز وزارت علوم در مدیریت

دانشجویان پاسوز شعله دعواهای برادرانه!/ بل‌بشو در زیرنظام‌های آموزش عالی و عجز وزارت علوم در مدیریت
دانشگاه‌های آزاد، غیرانتفاعی، پیام نور، علمی کاربردی و فنی و حرفه‌‌ای که هر کدام یکی از زیرنظام‌های آموزش عالی تحت نظارت وزارت علوم به شمار می‌روند این روزها به نوعی با سرگردانی رو به رو هستند و این وضعیت به ضرر دانشجویان است.

دانشجویان پاسوز شعله دعواهای برادرانه!/ بل‌بشو در زیرنظام‌های آموزش عالی و عجز وزارت علوم در مدیریت