دستگاهی به عنوان وزارت رفاه و سازمان رفاه اجتماعی در کشور وجود ندارد

دستگاهی به عنوان وزارت رفاه و سازمان رفاه اجتماعی در کشور وجود ندارد
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه نظام تأمین اجتماعی چند لایه به معنای سازمان تأمین اجتماعی فعلی نیست، گفت: در حال حاضر چیزی به عنوان وزارت رفاه و سازمان رفاه اجتماعی در کشور وجود ندارد.

دستگاهی به عنوان وزارت رفاه و سازمان رفاه اجتماعی در کشور وجود ندارد

کانال تلگرام اکسین چنل