ریاض با تبعیض علیه شیعیان عربستان به دنبال پوشاندن مشکلات داخلی است

ریاض با تبعیض علیه شیعیان عربستان به دنبال پوشاندن مشکلات داخلی است
یک کارشناس آمریکایی با اشاره به وضعیت وخیم شیعیان عربستان، نوشته است که ریاض با ترویج تفکرات ضدشیعی به دنبال سرپوش نهادن بر مشکلات اقتصادی است.

ریاض با تبعیض علیه شیعیان عربستان به دنبال پوشاندن مشکلات داخلی است