لج‌بازی اصلاح‌طلبان برای منتفی کردن طرح نظارت/روسیاهی برخی شورایی‌ها با تصویب طرح نظارت بر سازمان املاک شهرداری

لج‌بازی اصلاح‌طلبان برای منتفی کردن طرح نظارت/روسیاهی برخی شورایی‌ها با تصویب طرح نظارت بر سازمان املاک شهرداری
عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه برخی از اصلاح‌طلبان شورا با لجبازی به طرح نظارت بر عملکرد سازمان املاک رأی ندادند، گفت: با وجود اینکه آنها لجبازی کردند اما این طرح رأی آورد و رأی تحقیق و تفحص رأی نیاورد.

لج‌بازی اصلاح‌طلبان برای منتفی کردن طرح نظارت/روسیاهی برخی شورایی‌ها با تصویب طرح نظارت بر سازمان املاک شهرداری