شجاعی: تیروکمان به مدال‌آوری عادت دارد

شجاعی: تیروکمان به مدال‌آوری عادت دارد
رئیس فدراسیون تیر و کمان با ابراز رضایت نسبت به عملکرد فدراسیون تیر و کمان در سال 94 گفت: با توجه به نداشته‌های خود و کمبود اعتبارات، بهترین نتایج و عملکرد را در سال 94 داشتیم.

شجاعی: تیروکمان به مدال‌آوری عادت دارد

رئیس فدراسیون تیر و کمان با ابراز رضایت نسبت به عملکرد فدراسیون تیر و کمان در سال 94 گفت: با توجه به نداشته‌های خود و کمبود اعتبارات، بهترین نتایج و عملکرد را در سال 94 داشتیم.
شجاعی: تیروکمان به مدال‌آوری عادت دارد

باشگاه خبری ورزشی

ورزش و زندگی