مدافع استقلال ایران را ترک می‌کند

مدافع استقلال ایران را ترک می‌کند
مدافع ملی پوش و ارمنستانی استقلال فردا ایران را ترک می کند .

مدافع استقلال ایران را ترک می‌کند

مدافع ملی پوش و ارمنستانی استقلال فردا ایران را ترک می کند .
مدافع استقلال ایران را ترک می‌کند

هنر