دیگو کاستا به اتلتیکو باز نمی گردد

دیگو کاستا به اتلتیکو باز نمی گردد
علیرغم شایعاتی که در هفته های اخیر مبنی بر بازگشت دیگو کاستا به اتلتیکو مادرید شنیده شد، باشگاه اسپانیایی اذعان داشت که این انتقال غیرممکن است.

دیگو کاستا به اتلتیکو باز نمی گردد

علیرغم شایعاتی که در هفته های اخیر مبنی بر بازگشت دیگو کاستا به اتلتیکو مادرید شنیده شد، باشگاه اسپانیایی اذعان داشت که این انتقال غیرممکن است.
دیگو کاستا به اتلتیکو باز نمی گردد

بازی