قاسم زاده: توافق انجام شد/ گلر لاکرونیا دوشنبه به ماشین می پیوندد

قاسم زاده: توافق انجام شد/ گلر لاکرونیا دوشنبه به ماشین می پیوندد
دروازه بان فصل گذشته تیم لاکرونیا روز دوشنبه با ماشین سازی قرارداد می بندد.

قاسم زاده: توافق انجام شد/ گلر لاکرونیا دوشنبه به ماشین می پیوندد

دروازه بان فصل گذشته تیم لاکرونیا روز دوشنبه با ماشین سازی قرارداد می بندد.
قاسم زاده: توافق انجام شد/ گلر لاکرونیا دوشنبه به ماشین می پیوندد

مهارت برتر