اوپک سرانجام به اجماع رسید

اوپک سرانجام به اجماع رسید
محمد بارکیندو، کاندیدای نیجریه با اجماع کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) بعنوان دبیر کل این سازمان برگزیده شد.

اوپک سرانجام به اجماع رسید

محمد بارکیندو، کاندیدای نیجریه با اجماع کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) بعنوان دبیر کل این سازمان برگزیده شد.
اوپک سرانجام به اجماع رسید

اخبار دنیای دیجیتال