ترابی، اسلحه پنهان کی‌روش

ترابی، اسلحه پنهان کی‌روش
مهدی ترابی اگر چه دقایق کوتاهی در بازی با عمان به میدان آمد اما در همان دقایق اندک خوب و موثر فوتبال کرد.

ترابی، اسلحه پنهان کی‌روش

مهدی ترابی اگر چه دقایق کوتاهی در بازی با عمان به میدان آمد اما در همان دقایق اندک خوب و موثر فوتبال کرد.
ترابی، اسلحه پنهان کی‌روش

خرید بک لینک