تب و تاب شاخص‌های اقتصادی در سال 94

تب و تاب شاخص‌های اقتصادی در سال 94
به نظر می‌رسد دولت یازدهم از ابتدای روی کارآمدن خود با چندین مساله عمده همراه بود که اصلی‌ترین مورد آن، چگونگی مواجهه با رکود تورمی بود و در فازهای بعدی، یافتن راهکار برای «ثبات‌بخشی به بازارها»، «حل معضل هدفمندی» و در نهایت، «رسیدگی به بدهی‌های دولت» را دربر می‌گرفت.

تب و تاب شاخص‌های اقتصادی در سال 94

به نظر می‌رسد دولت یازدهم از ابتدای روی کارآمدن خود با چندین مساله عمده همراه بود که اصلی‌ترین مورد آن، چگونگی مواجهه با رکود تورمی بود و در فازهای بعدی، یافتن راهکار برای «ثبات‌بخشی به بازارها»، «حل معضل هدفمندی» و در نهایت، «رسیدگی به بدهی‌های دولت» را دربر می‌گرفت.
تب و تاب شاخص‌های اقتصادی در سال 94

cars

تکنولوژی جدید