قرارداد دو میلیارد تومانی بختیار با استقلال واقعی است؟

قرارداد دو میلیارد تومانی بختیار با استقلال واقعی است؟
بختیار رحمانی را شاه ماهی نقل و انتقالات نامیده‌اند. استقلال برای این شاه ماهی چقدر پول داده است؟

قرارداد دو میلیارد تومانی بختیار با استقلال واقعی است؟

بختیار رحمانی را شاه ماهی نقل و انتقالات نامیده‌اند. استقلال برای این شاه ماهی چقدر پول داده است؟
قرارداد دو میلیارد تومانی بختیار با استقلال واقعی است؟

گوشی موبایل