جدال چهل ميليوني ها در بازار خودروی ایران

جدال چهل ميليوني ها در بازار خودروی ایران

انتخاب بر سر دو راهی خودروهای چینی یا ايرانی بیشتر از قبل شده است، البته تعداد قابل توجهی از این مسافران سرزمین اژدها، بواسطه قیمت های …

دانلود فیلم

بك لينك