تولید کاشی واشتغال زایی در کرمانشاه

تولید کاشی واشتغال زایی در کرمانشاه
کارخانه تولید کاشی در اسلام آباد غرب با هفت خط تولید، ظرفیت تولید ۱۵ میلیون متر مربع کاشی در سال را دارد. این کارخانه هم اکنون با نصف این تولید برای ۵۰۰ نفر اشتغال زایی کرده است.
۰۹:۴۳ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۸ خرداد


تولید کاشی واشتغال زایی در کرمانشاه

کارخانه تولید کاشی در اسلام آباد غرب با هفت خط تولید، ظرفیت تولید ۱۵ میلیون متر مربع کاشی در سال را دارد. این کارخانه هم اکنون با نصف این تولید برای ۵۰۰ نفر اشتغال زایی کرده است.
۰۹:۴۳ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۸ خرداد


تولید کاشی واشتغال زایی در کرمانشاه

ganool review