انتقاد اروپا از اردوغان

انتقاد اروپا از اردوغان
رئیس پارلمان اروپا رویکرد و نگرش رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در قبال مطبوعات این کشور را مورد انتقاد قرار داد و آنرا غیرقابل قبول دانست و گفت: رفتار رئیس جمهور ترکیه با مطبوعات در کشورش غیر قابل قبول است.
۲۰:۰۰ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۰ فروردین


انتقاد اروپا از اردوغان

رئیس پارلمان اروپا رویکرد و نگرش رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در قبال مطبوعات این کشور را مورد انتقاد قرار داد و آنرا غیرقابل قبول دانست و گفت: رفتار رئیس جمهور ترکیه با مطبوعات در کشورش غیر قابل قبول است.
۲۰:۰۰ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۰ فروردین


انتقاد اروپا از اردوغان

خرید بک لینک