ویارئال در آستانه به خدمت گرفتن پاتو

ویارئال در آستانه به خدمت گرفتن پاتو
خبرگزاری گلوبواسپورت مدعی شد که باشگاه ویارئال با 3 میلیون یورو در آستانه به خدمت گرفتن الکساندر پاتو است.

ویارئال در آستانه به خدمت گرفتن پاتو

خبرگزاری گلوبواسپورت مدعی شد که باشگاه ویارئال با 3 میلیون یورو در آستانه به خدمت گرفتن الکساندر پاتو است.
ویارئال در آستانه به خدمت گرفتن پاتو

بک لینک قوی

خبرگزاری اصفهان