رئیس آکادمی اسکار ابقاء شد

رئیس آکادمی اسکار ابقاء شد

هیات رئیسه آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار سه شنبه شب در جلسه‌ای به ابقای «چریل بون ایساکس» در سمت رئیس آکادمی برای چهارمین دوره پیاپی رای داد.«ایساکس» که در چند وقت اخیر با جنجال‌های فراوانی پیرامون عدم تنوع نژادی در جوایز سینمایی اسکار رو به رو بوده است با ایجاد تغییراتی در قوانین تلاش کرد تعادل بیشتری از نظر تنوع در این رویداد سینمای ایجاد کند اما این مسائل همچنان چالش اصلی او در دوره پیش رو خواهد بود.پس از اعلام نازمزدهای اسکار امسال، کاربران شبکه‌های اجتماعی با ایجاد هشتگ OscarSowhite# به عدم رعایت عدالت و نادیده گرفتن اقلیت‌های نژادی اعتراض کردند. وی به عنوان اولین سیاه پوست و سومین زنی که ریاست آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار را بر عهده داشته است، در ماه ژانویه و با اعلام نامزدهای اسکار 2016 ناامیدی و ناراحتی خود را از نامزد نشدن حتی یک بازیگر غیر سفید پوست در چهار شاخه بازیگری این جوایز سینمایی اعلام کرد.در جلسه هیات مدیره آکادمی همچنین «جفری کرلند» به عنوان نایب رئیس اول (جوایز، کمیته رویدادها)، «جان بیلی» به عنوا نایب رئیس (کمیته حفظ و تاریخ) و «کاتلین کندی» به عنوان نایب رئیس (کمیته موزه) منصوب شدند. همچنین «نانسی آتی» در سمت رئیس کمیته آموزش و توسعه، «جیم جیانوپولوس» رئیس کمیته مالی و «دیوید روبین» به عنوان دبیر امور اداری و اعضاء در آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار فعالیت خواهند کرد.

رئیس آکادمی اسکار ابقاء شد

هیات رئیسه آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار سه شنبه شب در جلسه‌ای به ابقای «چریل بون ایساکس» در سمت رئیس آکادمی برای چهارمین دوره پیاپی رای داد.«ایساکس» که در چند وقت اخیر با جنجال‌های فراوانی پیرامون عدم تنوع نژادی در جوایز سینمایی اسکار رو به رو بوده است با ایجاد تغییراتی در قوانین تلاش کرد تعادل بیشتری از نظر تنوع در این رویداد سینمای ایجاد کند اما این مسائل همچنان چالش اصلی او در دوره پیش رو خواهد بود.پس از اعلام نازمزدهای اسکار امسال، کاربران شبکه‌های اجتماعی با ایجاد هشتگ OscarSowhite# به عدم رعایت عدالت و نادیده گرفتن اقلیت‌های نژادی اعتراض کردند. وی به عنوان اولین سیاه پوست و سومین زنی که ریاست آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار را بر عهده داشته است، در ماه ژانویه و با اعلام نامزدهای اسکار 2016 ناامیدی و ناراحتی خود را از نامزد نشدن حتی یک بازیگر غیر سفید پوست در چهار شاخه بازیگری این جوایز سینمایی اعلام کرد.در جلسه هیات مدیره آکادمی همچنین «جفری کرلند» به عنوان نایب رئیس اول (جوایز، کمیته رویدادها)، «جان بیلی» به عنوا نایب رئیس (کمیته حفظ و تاریخ) و «کاتلین کندی» به عنوان نایب رئیس (کمیته موزه) منصوب شدند. همچنین «نانسی آتی» در سمت رئیس کمیته آموزش و توسعه، «جیم جیانوپولوس» رئیس کمیته مالی و «دیوید روبین» به عنوان دبیر امور اداری و اعضاء در آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار فعالیت خواهند کرد.

رئیس آکادمی اسکار ابقاء شد

دانلود سرا