ویدئو/ غیررسمی، پنج شنبه ۲۸ مرداد ۹۵

ویدئو/ غیررسمی، پنج شنبه ۲۸ مرداد ۹۵
از پیمانهای سیاسی اخبر ایران و روسیه تا موضوعات داخلی کشور همچون قاچاق و سیاست داخلی در تیتر نخست روزنامه های کشور دیده می شود. برنامه غیررسمی شبکه خبر هر روز به جز روزهای تعطیل به اخبار روزنامه های کشور نیم نگاهی دارد.
۲۱:۱۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۸ مرداد


ویدئو/ غیررسمی، پنج شنبه ۲۸ مرداد ۹۵

از پیمانهای سیاسی اخبر ایران و روسیه تا موضوعات داخلی کشور همچون قاچاق و سیاست داخلی در تیتر نخست روزنامه های کشور دیده می شود. برنامه غیررسمی شبکه خبر هر روز به جز روزهای تعطیل به اخبار روزنامه های کشور نیم نگاهی دارد.
۲۱:۱۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۸ مرداد


ویدئو/ غیررسمی، پنج شنبه ۲۸ مرداد ۹۵

مدرسه