رئيس سازمان ليگ بعد از تعطيلات معرفي مي‌شود

رئيس سازمان ليگ بعد از تعطيلات معرفي مي‌شود
امير عابديني نزديك ترين گزينه به صندلي رياست سازمان ليگ است.

رئيس سازمان ليگ بعد از تعطيلات معرفي مي‌شود

امير عابديني نزديك ترين گزينه به صندلي رياست سازمان ليگ است.
رئيس سازمان ليگ بعد از تعطيلات معرفي مي‌شود

خبر جدید