تکذیب حمله‌ی هکرها به سایت گمرک ایران

تکذیب حمله‌ی هکرها به سایت گمرک ایران
مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران در پاسخ به موضوعات مطرح شده در زمینه‌ی هک شدن سایت‌ گمرک ایران …

تکذیب حمله‌ی هکرها به سایت گمرک ایران

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران در پاسخ به موضوعات مطرح شده در زمینه‌ی هک شدن سایت‌ گمرک ایران …
تکذیب حمله‌ی هکرها به سایت گمرک ایران

دانلود سرا