لغو اردوهای خارجی تیم انصاری‌فرد

لغو اردوهای خارجی تیم انصاری‌فرد
بازیکنان تیم پانیونیوس با تقسیم شدن به دو گروه در تست‌های پزشکی حضور می‌یابند.

لغو اردوهای خارجی تیم انصاری‌فرد

بازیکنان تیم پانیونیوس با تقسیم شدن به دو گروه در تست‌های پزشکی حضور می‌یابند.
لغو اردوهای خارجی تیم انصاری‌فرد

روزنامه قانون