عنوان سرویس ارزش افزوده در قبوض موبایل تغییر کرد

عنوان سرویس ارزش افزوده در قبوض موبایل تغییر کرد
اپراتور اول ارتباطی طی پیامکی به مشترکان دائمی خود اعلام کرد که “از این دوره در صورتحساب عنوان «ارزش افزوده» به «خدمات مبتنی …

عنوان سرویس ارزش افزوده در قبوض موبایل تغییر کرد

اپراتور اول ارتباطی طی پیامکی به مشترکان دائمی خود اعلام کرد که “از این دوره در صورتحساب عنوان «ارزش افزوده» به «خدمات مبتنی …
عنوان سرویس ارزش افزوده در قبوض موبایل تغییر کرد

خبرگزاری اصفحان