با پایان یافتن محرومیت/ کاپیتان فولاد بعد یک فصل و نیم بازی کرد

با پایان یافتن محرومیت/ کاپیتان فولاد بعد یک فصل و نیم بازی کرد
ایوب والی که در میانه های لیگ چهاردهم با محرومیت مواجه شده بود در بازی این تیم برابر ذوب آهن به میدان آمد.

با پایان یافتن محرومیت/ کاپیتان فولاد بعد یک فصل و نیم بازی کرد

ایوب والی که در میانه های لیگ چهاردهم با محرومیت مواجه شده بود در بازی این تیم برابر ذوب آهن به میدان آمد.
با پایان یافتن محرومیت/ کاپیتان فولاد بعد یک فصل و نیم بازی کرد

اتومبیل