گزارش جدید از نقش انگلیس در شکنجه زندانیان در بحرین پرده برمی‌دارد

گزارش جدید از نقش انگلیس در شکنجه زندانیان در بحرین پرده برمی‌دارد
گزارشی که روز جمعه منتشر شده نشان می‌دهد یک شرکت دولتی انگلیس در آموزش شکنجه به مقام‌های بحرین نقش داشته است.

گزارش جدید از نقش انگلیس در شکنجه زندانیان در بحرین پرده برمی‌دارد