2 کامیون ایرانی در ترکیه به آتش کشیده شد

2 کامیون ایرانی در ترکیه به آتش کشیده شد
دو دستگاه کامیون ایرانی در شرق ترکیه در مسیر جاده دوغوبایزید – چالدران – وان در نزدیکی مرز جمهوری اسلامی ایران به آتش کشیده شد ولی …

2 کامیون ایرانی در ترکیه به آتش کشیده شد

دو دستگاه کامیون ایرانی در شرق ترکیه در مسیر جاده دوغوبایزید – چالدران – وان در نزدیکی مرز جمهوری اسلامی ایران به آتش کشیده شد ولی …
2 کامیون ایرانی در ترکیه به آتش کشیده شد

خرم خبر