امام موسی صدر نقش اساسی در پی‌ریزی مقاومت و وحدت در لبنان داشته است

امام موسی صدر نقش اساسی در پی‌ریزی مقاومت و وحدت در لبنان داشته است
دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل در دیدار با فرزند امام موسی صدر گفت: امام موسی صدر نقش اساسی در پی ریزی مقاومت و وحدت در لبنان و جهان داشته است.

امام موسی صدر نقش اساسی در پی‌ریزی مقاومت و وحدت در لبنان داشته است