بررسی وضعیت ایمنی راه های چهارمحال و بختیاری در کمیسیون ایمنی راه های کشور

بررسی وضعیت ایمنی راه های چهارمحال و بختیاری در کمیسیون ایمنی راه های کشور
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: وضعیت ایمنی راه های این استان در کمیسیون ایمنی راه های کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بررسی وضعیت ایمنی راه های چهارمحال و بختیاری در کمیسیون ایمنی راه های کشور