فوری ؛ برترین داوران فوتبال ایران معرفی شدند

فوری ؛ برترین داوران فوتبال ایران معرفی شدند

علیرضا فغانی به عنوان بهترین داور فوتبال ایران انتخاب شد

در این مراسم که هدایت ممبینی رییس کمیته داوران جوایز آن را اهدا می کرد، علیرضا فغانی به عنوان بهترین داور فوتبال ایران انتخاب شد.

برترین داوران فوتبال ایران

برترین داوران فوتبال ایران

همچنین محمدرضا منصوری به عنوان بهترین کمک داور جایزه خود را از ممبینی دریافت کرد.

حمید محمدمتین هم به عنوان بهترین داور لیگ فوتبال ساحلی انتخاب شد.