مدیر ورزشی بارسلونا در نشستی خبری مطرح کرد:/ خیال آسوده بارسا در مورد آینده مسی

مدیر ورزشی بارسلونا در نشستی خبری مطرح کرد:/ خیال آسوده بارسا در مورد آینده مسی
لئو مسی به تازگی به دلیل فریبکاری مالیاتی، 2 میلیون یورو جریمه و به 21 ماه زندان نیز محکوم شده است.

مدیر ورزشی بارسلونا در نشستی خبری مطرح کرد:/ خیال آسوده بارسا در مورد آینده مسی

لئو مسی به تازگی به دلیل فریبکاری مالیاتی، 2 میلیون یورو جریمه و به 21 ماه زندان نیز محکوم شده است.
مدیر ورزشی بارسلونا در نشستی خبری مطرح کرد:/ خیال آسوده بارسا در مورد آینده مسی

آلرژی و تغذیه