شلیک ایران به قلب طرح فریز نفتی

شلیک ایران به قلب طرح فریز نفتی
قیمت نفت بعد از شکست طرح “فریز نفتی”،اگرچه رو به کاهش گذاشته اما این روند ناپایدار خواهد بود؛بازار آبستن حوادث دیگری است که در روزهای آینده رخ خواهد داد.

شلیک ایران به قلب طرح فریز نفتی

قیمت نفت بعد از شکست طرح “فریز نفتی”،اگرچه رو به کاهش گذاشته اما این روند ناپایدار خواهد بود؛بازار آبستن حوادث دیگری است که در روزهای آینده رخ خواهد داد.
شلیک ایران به قلب طرح فریز نفتی

خرید بک لینک

گوشی موبایل