باندهای نوسان‌گیر در بازار ارز

چهارشنبه بازار بیش از روزهای گذشته، شاهد تشدید اثرگذاری فعالیت نوسان گیران بود.

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی

صبحانه