اجاره بهای مسکن افزایش یافت

طبق گزارش مرکز آمار ایران اجاره مسکن در نیمه اول امسال 10.4 درصد افزایش یافت.

اسکای نیوز

خبر فرهنگیان