زمان امضای قرارداد سایپا با «سیتروئن»

زمان امضای قرارداد سایپا با «سیتروئن»
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در مورد همکاری با شرکت خودروسازی سیتروئن گفت: قرارداد همکاری با سیتروئن خردادماه امسال امضاء می شود؛ همچنین سایت سایپاکاشان بعنوان محل اجرای همکاری دو شرکت نهایی شده است.

زمان امضای قرارداد سایپا با «سیتروئن»

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در مورد همکاری با شرکت خودروسازی سیتروئن گفت: قرارداد همکاری با سیتروئن خردادماه امسال امضاء می شود؛ همچنین سایت سایپاکاشان بعنوان محل اجرای همکاری دو شرکت نهایی شده است.
زمان امضای قرارداد سایپا با «سیتروئن»

آهنگ جدید