ساخت محصولات فلزی پربازده ترین صنعت بورس شد

ساخت محصولات فلزی پربازده ترین صنعت بورس شد
صنعت ساخت محصولات فلزی با بازدهی ۳۵.۵ درصدی پربازده‌ترین صنعت بورس تهران در یکماه گذشته بوده است.

ساخت محصولات فلزی پربازده ترین صنعت بورس شد

صنعت ساخت محصولات فلزی با بازدهی ۳۵.۵ درصدی پربازده‌ترین صنعت بورس تهران در یکماه گذشته بوده است.
ساخت محصولات فلزی پربازده ترین صنعت بورس شد

هنر