آزادی شهرک «دیر خبیه» در غوطه غربی دمشق

آزادی شهرک «دیر خبیه» در غوطه غربی دمشق
نیروهای ارتش سوریه موفق شدند، روستای «دیر خبیه»، در غوطه غربی دمشق را آزاد و کنترل کامل آن را در دست گیرند.

آزادی شهرک «دیر خبیه» در غوطه غربی دمشق