حادثه در کارگاه مترو در جنوب شهر تهران

حادثه در کارگاه مترو در جنوب شهر تهران
عصر امروز کارگاه تونل مترو در کیانشهر واقع در جنوب شهر تهران در حال ساخت دچار حادثه شد.

حادثه در کارگاه مترو در جنوب شهر تهران