مغرب پس از هفت سال به تهران سفیر فرستاد

مغرب پس از هفت سال به تهران سفیر فرستاد
دولت مغرب بعد از گذشت 7 سال، «حسن حامی» را به عنوان سفیر خود در جمهوری اسلامی ایران تعیین کرد.

مغرب پس از هفت سال به تهران سفیر فرستاد