گزارش تصویری از اردوی تیم ملی جوانان

گزارش تصویری از اردوی تیم ملی جوانان
تمرین دیروز بعد از ظهر تیم ملی جوانان به دلیل بارندگی در شهر مالنته در سالن انجام شد.

گزارش تصویری از اردوی تیم ملی جوانان

تمرین دیروز بعد از ظهر تیم ملی جوانان به دلیل بارندگی در شهر مالنته در سالن انجام شد.
گزارش تصویری از اردوی تیم ملی جوانان

خبر فرهنگیان