برخی ها بدنبال یک دوره‌ای شدن دولت روحانی هستند

برخی ها بدنبال یک دوره‌ای شدن دولت روحانی هستند
منتخب اول مردم تهران با اشاره به بحث مدیریت مجلس دهم گفت: شخصا حق ندارم به خواست مردم بی‌توجه‌ای کنم و مطمئنا بر اساس مطالبه …

برخی ها بدنبال یک دوره‌ای شدن دولت روحانی هستند

منتخب اول مردم تهران با اشاره به بحث مدیریت مجلس دهم گفت: شخصا حق ندارم به خواست مردم بی‌توجه‌ای کنم و مطمئنا بر اساس مطالبه …
برخی ها بدنبال یک دوره‌ای شدن دولت روحانی هستند

فروش بک لینک

بازی