پیغام کی روش از پرتغال درباره قرارداد مبهم پیروانی

پیغام کی روش از پرتغال درباره قرارداد مبهم پیروانی
سرمربی تیم ملی در پرتغال به سر می برد ولی دورادور هم پیگیر وضعیت تیم ملی است.

پیغام کی روش از پرتغال درباره قرارداد مبهم پیروانی

سرمربی تیم ملی در پرتغال به سر می برد ولی دورادور هم پیگیر وضعیت تیم ملی است.
پیغام کی روش از پرتغال درباره قرارداد مبهم پیروانی

ورزش و زندگی