گفتگوی ۱۸:۳۰/ سبک زندگی فاطمی

استاد دانشگاه امام صادق(ع ) در تعریف سبک زندگی از دیدگاه غرب و بزرگان گفت: در نگاه غربی ها سبک زندگی؛ سیاست و تدبیرزندگی، روش و شیوه زندگی تعریف شده است، اما در نگاه دین مدار؛ بزرگان ما سبک زندگی را روش و منشی مبتنی بربینش و باور ما و در عین حال مبتنی بر خواستگاه درونی و مولفه های تربیتی ما دانسته اند که از ما سر می زند.
۱۹:۲۷ – ۱۳۹۴ یک شنبه ۲۳ اسفند


بازی آزاد

تکست آهنگ