گفتگوی 18:30/ کیفیت از مسیر استاندارد می گذرد

گفتگوی 18:30/ کیفیت از مسیر استاندارد می گذرد

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۳۷

منبع خبر:

طبقه بندی:

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران گفت: هرچه مدیران ارشد با مقوله استاندارد سازی و زیرساخت های مورد نظر برای پیشرفت توجه داشته باشند، به چشم انداز مورد نظر در عرصه موفقیت و کیفیت نزدیک تر می شویم.

گفتگوی 18:30/ کیفیت از مسیر استاندارد می گذرد