طارمی – امیری؛ شماره 9 مال کیست؟

طارمی – امیری؛ شماره 9 مال کیست؟
با بازگشت مهدی طارمی به پرسپولیس بار دیگر احتمالا شماره پیراهن های این تیم دچار تغییرات خواهد شد.

طارمی – امیری؛ شماره 9 مال کیست؟

با بازگشت مهدی طارمی به پرسپولیس بار دیگر احتمالا شماره پیراهن های این تیم دچار تغییرات خواهد شد.
طارمی – امیری؛ شماره 9 مال کیست؟

wolrd press news