اولین گل امیری برای پرسپولیس / پرسپولیس 1 – فولاد 1

اولین گل امیری برای پرسپولیس / پرسپولیس 1 – فولاد 1
وحید امیری موفق شد روی اشتباه مدافعان فولاد گل تساوی این تیم را در حالی که طهماسبی به نشانه تسلیم فقط مسیر توپ را دنبال می کرد وارد دروازه این تیم کند.

اولین گل امیری برای پرسپولیس / پرسپولیس 1 – فولاد 1

وحید امیری موفق شد روی اشتباه مدافعان فولاد گل تساوی این تیم را در حالی که طهماسبی به نشانه تسلیم فقط مسیر توپ را دنبال می کرد وارد دروازه این تیم کند.
اولین گل امیری برای پرسپولیس / پرسپولیس 1 – فولاد 1

قدیر نیوز