نعمت زاده:کت و شلوار ایرانی می‌پوشم

نعمت زاده:کت و شلوار ایرانی می‌پوشم

محمدرضا نعمت‌زاده در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما، قاچاق خودرو به کشور را انکار کرد و گفت: اساسا خودرو قابل قاچاق نیست؛ چراکه از طریق گمرکات وارد کشور می‌شود و اگر استثنایی هم باشد، از طریق مرز است و آن هم دیگر پلاک نمی‌شود و مشخص است که کالا قاچاق شده است.وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تجارت باید با روش درست خود صورت گیرد؛ نه اینکه قاچاق باشد و به تولید لطمه بزند، این در حالی است که وجود مرزهای طولانی در شرق و غرب و همچنین سواحل جنوبی و مسائل امنیتی و اقتصادی همسایگان ایران، در وجود قاچاق کالا مؤثر است.

نعمت زاده:کت و شلوار ایرانی می‌پوشم

محمدرضا نعمت‌زاده در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما، قاچاق خودرو به کشور را انکار کرد و گفت: اساسا خودرو قابل قاچاق نیست؛ چراکه از طریق گمرکات وارد کشور می‌شود و اگر استثنایی هم باشد، از طریق مرز است و آن هم دیگر پلاک نمی‌شود و مشخص است که کالا قاچاق شده است.وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تجارت باید با روش درست خود صورت گیرد؛ نه اینکه قاچاق باشد و به تولید لطمه بزند، این در حالی است که وجود مرزهای طولانی در شرق و غرب و همچنین سواحل جنوبی و مسائل امنیتی و اقتصادی همسایگان ایران، در وجود قاچاق کالا مؤثر است.

نعمت زاده:کت و شلوار ایرانی می‌پوشم

مرجع توریسم