مسکن همچنان در رکود

مسکن همچنان در رکود
در بیست و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی استان تهران که با حضور استاندار و رییس اتاق تهران برگزار شد، موضوعات مختلفی از جمله وضعیت اشتغال استان تهران و نیز اثر فروش ارز توسط بانک‌ها بر روند تک‌نرخی شدن ارز را مورد بررسی قرار گرفت.

مسکن همچنان در رکود

در بیست و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی استان تهران که با حضور استاندار و رییس اتاق تهران برگزار شد، موضوعات مختلفی از جمله وضعیت اشتغال استان تهران و نیز اثر فروش ارز توسط بانک‌ها بر روند تک‌نرخی شدن ارز را مورد بررسی قرار گرفت.
مسکن همچنان در رکود

لردگان