ایران در جمع ۱۰ کشور برتر علمی در حوزه دریا

ایران در جمع ۱۰ کشور برتر علمی در حوزه دریا
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: بر اساس آمار سایت نظام رتبه بندی سایماگو، رتبه ایران در تولیدات علمی حوزه مهندسی دریا ارتقایافته است.
۲۲:۲۴ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۲ تیر


ایران در جمع ۱۰ کشور برتر علمی در حوزه دریا

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: بر اساس آمار سایت نظام رتبه بندی سایماگو، رتبه ایران در تولیدات علمی حوزه مهندسی دریا ارتقایافته است.
۲۲:۲۴ – ۱۳۹۵ شنبه ۱۲ تیر


ایران در جمع ۱۰ کشور برتر علمی در حوزه دریا

کانون نماز